Adatvédelem

A BELLOZZO KFT. – BELLOZZO®
rövidített adatvédelmi tájékoztatója
 
A Bellozzo Kft. (székhely: 1066 Budapest, Oktogon tér 1. cégjegyzékszám: 01-09-207488, adószám: 25307421-2-42  e-mail: bellozzo@bellozzo.hu  , képviseli: Sümegi László és Dara Zsolt), mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.
 
Jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól. 
 
Jelen Tájékoztató a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. 
 
A Tájékoztató és a Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az adatkezelés tényleges helyszínén, a 1066 Budapest, Oktogon tér 1. alatt.
 

1 Az érintettek körének meghatározása

 
Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli.
 
Az érintettek tehát elsődlegesen az érdeklődők, az ügyfelek, a saját Munkatársak, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói. Az érintettek körei az egyes adatkezelések során pontosan meghatározásra kerültek.
 

 

2 Az adatkezelési tevékenységek célja, jogcíme és az adatkezelés időtartama

 
Adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységek a törvényi, jogszabályi kötelezettségeknek történő megfelelés miatti kötelező adatkezelésen kívül önkéntes hozzájáruláson alapulnak, összhangban a jogszabályi előírásokkal.
 

2.1 Egyszeri információkérés 1

 
Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek.
 
Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
 
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.
 
Kezelt adatok köre:
 
név* azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
kérdés tartalma* válaszadás
 
Az adatkezelés célja: az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.
 
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
 • Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az Adatkezelővel az Adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól, és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről.
 • Az Adatkezelő az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az információ kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik –  eljuttatja.
 • Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.
 
Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információ kéréshez és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik, vagy az érintettet, vagy az Adatkezelőt hasonlóan jelentős mértékben érinti, Adatkezelő az adatokat a mindenkori elévülési időben kezeli.
 

2.2 Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás

 
Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett vele különböző módokon és fórumokon folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tartson. Példálózó felsorolással élve ilyen az elektronikus alapú kapcsolattartás, mint az e-mail, vagy a postai úton vagy telefonon történő kapcsolattartás, tehát például érintettel folyatott levelezés, amelynek alapja lehet megy munkaviszony.
 
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Abban az esetben, ha az Adatkezelő és az érintett megállapodást kötnek egymással például az Adatkezelő valamely szolgáltatásának, termékének igénybevételéről, az adatkezelés jogalapja szerződéskötésen alapul. Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, így a vonatkozó adatok kezelése alapulhat az érintett, harmadik személy, vagy az Adatkezelő jogos érdekén, valamint más, jogszabályban meghatározott más jogalapon is, lehet például jogszabály alapján kötelező is (lásd a Szabályzat Jogalap, jogszerűség c. fejezetét). Adatkezelő kérés esetén tájékoztatja az érintettet, hogy mely jogalap alapján kezeli az adatait.
 
Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel.
 
A kezelt adatok köre és célja:
 
név* azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
kérdés, kérdés, egyéb, érintett által megadott adat válaszadás
 
Az adatok kezelésének célja az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása.
 
Adatkezelő az Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok feldolgozásához Adatfeldolgozót vesz igénybe:
 
 
Adatfeldolgozó Neve: Bellozzo Kft.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: azonosítás, kapcsolattartás
Székhely: 1066 Budapest, Oktogon tér 1.
Email: bellozzo@bellozzo.hu
Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím): 1066 Budapest, Oktogon tér 1.
Adatfeldolgozási technológia: informatikai rendszerrel
 
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
 • Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon, példálózó felsorolással élve szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (postai úton, elektronikus levélben, Facebook oldalon, Instagramon, Snapchaten, Youtube csatornán, Twitteren) felveszi a kapcsolatot, vagy kapcsolatot tart az Adatkezelővel és kérdést, kérést vagy egyebet intézi az Adatkezelő felé.
 • A kapcsolatfelvétel tartalma és jogszabályok, belső szabályzatok alapján az Adatkezelő megteszi a szükséges lépéseket, példálózó felsorolással élve tájékoztatja az érintettet.
 
Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy ha az érintett vagy harmadik személy, vagy az Adatkezelő érdeke vagy kötelezettség teljesítése megkívánja, akkor a cél megvalósulását követően, az érdek megszűnéséig, vagy kötelezettség teljesítésének fennállásáig. Ha az adatkezelés módja vagy más alapján jogszabály kötelezően meghatározza az adatkezelés időtartamát, úgy az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatokat.
 
 

2.3 Hírlevél küldése


Érintett a Bellozzo kérdőívei által, vagy az szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.

A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

A kezelt aatok köre és célja:
 
e-mail cím hírlevél kiküldése

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.

Adatkezelő a Hírlevél küldéssel kapcsolatos személyes adatok feldolgozásához Adatfeldolgozót vesz igénybe:
 
Adatfeldolgozó neve: Automizy Zrt.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: marketing automatizációs rendszer üzemeltetése
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Email: help@automizy.com
Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím): 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Adatfeldolgozási technológia: informatikai rendszerrel

Hírlevél kiküldését az ezzel a feladattal megbízott, a fent meghatározott adatfeldolgozó teszi meg az Adatkezelő nevében és javára, vonatkozó szerződés alapján.

Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik.

Az Adatkezelő, és az Adatkezelő adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról.

Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az eszrevetel@fusionrt.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.
Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: 1066 Oktogon tér 1.

Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további hozzájárulást nem ad.

Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.

A közösségi oldalakon, különösen Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat. A közösségi oldalak hírfolyamairól, le- és feliratkozásokról, az adott közösségi oldal adatkezeléséről a közösségi oldalon tájékozódhat.

 

2.4 Nyereményjáték szervezése 2

 
Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával nyereményjátékon vegyenek részt az adott nyereményjátékra vonatkozó szabályok alapján. Az aktuális nyereményjáték(ok) és a vonatkozó játékszabály(ok), feltételek a weboldalon elérhetőek.
 
A nyereményjátékban történő részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul.
 
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékon adatinak megadásával részt kíván venni.
 
A kezelt adatok köre és céljai:
 
név* azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás
Lakcím kapcsolattartás
 
Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása a sorsolás során, valamint a kapcsolattartás.
Adatkezelő a nyereményjátékban történő részvétellel kapcsolatos személyes adatok feldolgozásához Adatfeldolgozót vesz igénybe:
 
 
Adatfeldolgozó:
 
Név: Bellozzo Kft.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: azonosítás, kapcsolattartás
Székhely: 1066 Budapest, Oktogon tér 1.
Email: bellozzo@bellozzo.hu
Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím): 1066 Budapest, Oktogon tér 1.
Adatfeldolgozási technológia: informatikai rendszerrel
 
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
 • Az érintett – a nyereményjáték szabályai szerint – adatainak megadásával jelentkezhet a nyereményjátékra.
 • Adatkezelő a nyereményjáték szabályai szerint elektronikusan és/vagy papír alapon rögzíti az adatokat és végrehajtja a sorsolást.
 • Adatkezelő a nyerteseket a megadott elérhetőségeiken kiértesíti.
 • Adatkezelő az adott játékszabály szerint, a nyertesek neveit a weboldalon elérhetővé teheti más érintettek, valamint harmadik személyek számára, ezért felhívja az érintettek figyelmét, hogy ennek tudatában mérlegeljék a nyereményjátékon történő részvétel lehetőségét.
 • Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségein keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy őt a nyereményjáték esetleges ellehetetlenüléséről tájékoztassa, vagy a nyeremény átvételét pontosítsa, érintett esetleges panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen.
 
Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.
 

2.5 Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése

1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa meghirdetett álláspályázatra jelentkezzenek az álláspályázatban szereplő úton vagy módon (pl. elektronikus vagy papír alapon), vagy kiírt álláspályázat nélkül, önéletrajzuk beküldésével jövőbeni állásokra jelentkezzenek.
 
1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa meghirdetett álláspályázatra jelentkezzenek az álláspályázatban szereplő úton vagy módon (pl. elektronikus vagy papír alapon), vagy kiírt álláspályázat nélkül, önéletrajzuk beküldésével jövőbeni állásokra jelentkezzenek.
2. Az adatkezelés jogalapja: Az álláspályázatra történő jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.
3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőhöz valamilyen munkakör elnyerése céljából jelentkezik.
4. A kezelt adatok köre és célja:
 
név* azonosítás
szül. hely, idő* azonosítás
megpályázott pozíció neve* jelentkezés beazonosításához szükséges
különleges adat, pl. egészségügyi adat különleges adat kezelésére csak akkor kerül sor, ha az a pozíció betöltésének elbírálásához szükséges
tapasztalatok – korábbi munkahely neve és az ott eltöltött időszak pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat
tapasztalatok – pozíció leírása* pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat
iskolai végzettség * pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az iskolai végzettség
idegen nyelv ismeret, idegen nyelv és ismeret foka pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az idegen nyelv ismeret
csatolt önéletrajz egyéb adatai* pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az önéletrajz, és annak munkakörhöz releváns adatai
csatolt motivációs levél pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a motivációs levél
adatok jelentkezést követő 2 évig történő kezeléséhez való hozzájárulás jelzése, ha az érintett nem nyer felvételt* ki nem választás esetén történő adatkezelés jogalapjához szükséges
 
5. Az adatkezelés célja: a jelentkezés munkakör betöltésére, valamint a kapcsolattartás.
6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
a. Érintett az álláspályázat szerinti úton, módon eljuttatja adatait az Adatkezelő részére. A jelentkezés tipikus, de nem kizárólagosan elektronikus úton történő adat megküldéssel történik.
b. Amennyiben a weboldalon keresztül történik a jelentkezés, úgy a megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.
c. Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a megadott adatokkal kapcsolatban Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló munkaerő-kölcsönző társaság és/vagy Diákszövetkezet (továbbiakban Partner) felé továbbítja, ezáltal érintett profilalkotás alanyává válik, továbbá ezen Partnerek részére az adatkezelés célja érdekében adatmegosztást végez. Ez azt jelenti, hogy az Adatkezelő és Partnerei az érintett adatait együttesen, közösen kezelik úgy, hogy a munkáltatói jogot a Partner gyakorolja.
d. Az Adatkezelő minden egyes adatmegosztást megelőzően tájékoztatja az érintettet az a közös adatkezelésben résztvevő Partner kilétéről, és kéri az érintett önkéntes hozzájárulását, valamint kizárja az adatmegosztásból az érintett által megjelöl adatkezelőket.
e. Adatkezelő Partnere a megadott adatokat a kiválasztási folyamat során a jelentkezéseket összeveti a betölteni kívánt pozíció megkívánt, és a munkaviszony/egyéb jogviszony létrehozásának feltételeivel, és az összevetés alapján a legmegfelelőbb személyeket személyes interjúra hívja be.
f. A kiválasztás folyamata a személyes interjúval, és adott esetben teszt kitöltésével folytatódik a Partnernél.
g. A kiválasztás a legmegfelelőbb érintettel történő szerződéskötéssel ér véget azzal a megjegyzéssel, hogy a ki nem választott érintettek adatait az Adatkezelő és Partnerei csak abban az esetben kezelheti a jövőben, ha ahhoz az az érintettek külön hozzájárultak, azt külön, bizonyítható módon, kérték.  
h. Adatkezelő Partnere jelzi a kiválasztás eredményét a jelentkező érintettek felé, és kéri a hozzájárulást az adatok további, a jelentkezést követő 2 évig történő kezeléséhez ugyanilyen vagy hasonló, vagy az érintett kompetenciáinak megfelelő álláspályázatra jelentkezésre, amennyiben ilyen hozzájárulást az érintett korábban nem adott (pl. a weboldalon keresztül). 
i. Megadott hozzájárulás esetén az Adatkezelő és Partnere azokat az adatokhoz kapcsolja és eltárolja. 
7. Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben álláspályázatra jelentkezés során referencia személyt adott meg, e személlyel az Adatkezelő Partnere felveheti a kapcsolatot az érintett szakmai tapasztalatainak ellenőrzése céljából.
8. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy érintett hozzájárulása alapján a jelentkezést követő 2 év leteltéig, vagy érintett időközben tett törlési igényéig.
9. Adatközlés, adattovábbítás: Adatközlés harmadik fél irányába történik, Adatkezelővel szerződésben álló munkaerő-kölcsönző társaság és/vagy diákszövetkezet felé. A címzettek körét az Adatkezelő nem a jelen Szabályzatban határozza meg.
10. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
11. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
12. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
13. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán történik.
 

2.6 Cégcsoporton belüli munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos adatkezelés

 
14. Adatkezelő lehetővé teszi a vonatkozó jogszabályok betartásával, hogy Adatkezelő cégcsoportjába tartozó társaságok (továbbiakban Partner) tőle munkaerőt kölcsönözzenek.
15. Adatkezelés jogalapja: az érintett munkavállaló előzetes és önkéntes hozzájárulása.
16. Az érintettek köre: Minden természetes személy, akit az Adatkezelő a megbízó Partnere számára kikölcsönöz.
17. A kezelt adatok köre és célja:
név* azonosítás
szül. hely, idő* azonosítás
Adatkezelőnél betöltött pozíció neve* jelentkezés beazonosításához szükséges
Nyitott pozíció neve* jelentkezés beazonosításához szükséges
különleges adat, pl. egészségügyi adat különleges adat kezelésére csak akkor kerül sor, ha az a pozíció betöltésének elbírálásához szükséges
tapasztalatok – pozíció leírása* pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat
Adatkezelő véleménye, megjegyzése* pozíció betöltésének elbírálásához szükséges
 
18. Az adatkezelés célja: a munkaerő-kölcsönzés feltételeinek biztosítása és a kapcsolattartás.
19. A fenti adatok kizárólag akkor kerülhetnek megosztásra Adatkezelő cégcsoportjába tartozó társaságok felé, ha az adatkezelés jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen és önkéntesen hozzájárult) ÉS az adat az adott pozíció betöltésének elbírálásához feltétlenül szükséges.
20. Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a megadott adatokkal kapcsolatban Adatkezelő cégcsoportjába tartozó társaságok részére az adatkezelés célja érdekében végez adatmegosztást. Ez azt jelenti, hogy az Adatkezelő és Adatkezelő cégcsoportjába tartozó társaságok az érintett adatait együttesen, közösen kezelik úgy, hogy a munkáltatói jogot továbbra is Adatkezelő gyakorolja.
21. Az Adatkezelő minden egyes adatmegosztást megelőzően tájékoztatja az érintettet az a közös adatkezelésben résztvevő Adatkezelő cégcsoportjába tartozó társaság kilétéről, és kéri az érintett önkéntes hozzájárulását, valamint kizárja az adatmegosztásból az érintett által megjelöl adatkezelőket.
22. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
a. Adatkezelő egyeztet érintettel, hogy Adatkezelő cégcsoportjába tartozó társaságoknál időszakos munkaerőhiány miatt lehetőség nyílik adott pozíció időszakos betöltésére, ismerteti a pozíció betöltésének feltételeit, és a pozíció betöltésének lehetőségét felkínálja érintett számára.
b. Amennyiben érintett elfogadja a felkínált pozíciót, Adatkezelő a munkaerő kölcsönzésre megállapodást köt az érintettel.
c. Adatkezelő felhívja érintett figyelmét arra, hogy a munkáltatói jogok gyakorlását változatlanul az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló munkaerő-kölcsönző társaság és/vagy Diákszövetkezet gyakorolja, érintett megadott adatait továbbítja az Adatkezelő cégcsoportjába tartozó azon társaság felé, ahol érintett a munkaerő kölcsönzés során munkát fog végezni, így Adatkezelő az adatkezelés célja érdekében adatmegosztást végez. 
d. Az Adatkezelő minden egyes adatmegosztást megelőzően tájékoztatja az érintettet az a közös adatkezelésben résztvevő Adatkezelő cégcsoportjába tartozó társaság kilétéről, és kéri az érintett önkéntes hozzájárulását, valamint kizárja az adatmegosztásból az érintett által megjelöl adatkezelőket.
e. Adatkezelő a fentiek alapján biztosítja, hogy az érintettek élhessenek jogaikkal, például a tiltakozás jogával.
f. Amennyiben az érintett nem járul hozzá az együttes, közös adatkezeléshez, adattovábbításhoz, úgy a cégcsoporton belüli, munkaerő-kölcsönzéssel járó jogviszony nem jön létre.
23. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy abban az esetben, ha érintett és az Adatkezelő szerződést kötnek és érintettet az Adatkezelő megbízó Partnere felé kiközvetíti, úgy e jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig azzal, hogy a munkatárs adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat is megfelelően alkalmazni kell.
24. Adatközlés és adattovábbítás Adatkezelő Partnerei felé történik
25. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
26. Adatok forrása: Adatkezelőnél nyilvántartott adatokból.
27. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
28. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán nem történik.
 

2.7 Kamerarendszer

 
29. Az Adatkezelő székhelyén/telephelyein/éttermei területén kamerák üzemelnek az érintettek személyi és vagyoni biztonsága érdekében és egyéb, jogszabályban, valamint a kameraszabályzatban meghatározott célokból. Ezek működtetésére az érintettek figyelmét tájékoztató táblák hívják fel. 
30. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő táblák formájában kihelyezett tájékoztatása, valamint jelen Szabályzatban meghatározott helyen elérhető kameraszabályzata alapján. A hozzájárulás ráutaló magatartás formájában is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az érintett a kamerás térfigyelő rendszerrel érintett egységekbe bemegy, illetve ott tartózkodik.
31. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területre bemegy, illetve ott tartózkodik. 
32. A kezelt adatok köre és célja:
 
képmás* azonosítás
 
33. Az adatkezelés célja: a megfigyelt területen levő vagyontárgyakkal, eszközökkel, berendezésekkel kapcsolatos vagyonvédelem, valamint személyvédelem és az érintettek azonosítása, területen bekövetkezett balesetek megelőzése és a bekövetkezett balesetek körülményeinek feltárása, minőségbiztosítási okok, a minőségbiztosítási kifogások esetén a (jog)vita tisztázása, feltárása, bizonyítása, vendégpanasz kivizsgálása stb. Az adatkezelés célja minden egyes kamera esetében külön kerül meghatározásra a vonatkozó kameraszabályzat mellékletében.
34. A felvétel tárolásának helye: az Adatkezelő üzemeltetésében álló, xxxxxxxx (ide jön a cím) szám alatt található iroda. 
35. A kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatban az Adatkezelő a jelen Szabályzattól formailag elkülönülő kameraszabályzatban rendelkezik azzal a kikötéssel, hogy a nevezett kameraszabályzat kizárólag a mindenkor hatályos Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseivel együtt értelmezendő.
36. Adatkezelés időtartama: 2005. évi CXXXIII. törvény 31. § 2. bek. (felhasználás hiányában a felvételtől számított 3 munkanap).
37. Adatközlés, adattovábbítás: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé. Más esetekben harmadik fél irányába nem történik.
38. Az átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.
39. Az adatkezelés módja: elektronikusan, automatizáltan történik.
40. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
41. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
42. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán nem történik.
 

2.8 Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing

 
Adatkezelő elérhető a https://www.facebook.com/BellozzoRestaurant/https://www.instagram.com/bellozzo/ elérhetőség oldalon, valamint más közösségi oldalakon.
 
A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.
 
Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.
 
Kezelt adatok köre és célja:
 
érintett publikus neve azonosítás
publikus fotója azonosítás
publikus e-mail címe kapcsolattartás
érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete kapcsolattartás, válaszadás alapja
érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye minőségjavítás, vagy egyéb művelet célja
 
Adatfeldolgozó:
Név: Bellozzo Kft.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: azonosítás, kapcsolattartás
Székhely: 1066 Budapest, Oktogon tér 1.
Email: bellozzo@bellozzo.hu
Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím): 1066 Budapest, Oktogon tér 1.
Adatfeldolgozási technológia: informatikai rendszerrel
 
 
 
Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.
 
A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.
 
Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.
 
Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.
 
Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.
 
Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.
 
Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat.
 
Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.
 
           

2.9 Hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés 3

 
Adatkezelő az érintettektől papír alapú vagy elektronikus hozzájáruló nyilatkozatot kér az adataik megismeréséhez, kezeléséhez, adott esetben továbbításához.
 
A hozzájáruló nyilatkozat adása önkéntes hozzájáruláson alapul.
 
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára.
 
Kezelt adatok köre és célja:
 
név azonosítás
szül. hely, idő azonosítás
hozzájárulási nyilatkozatban megjelölt adat hozzájárulás teljesítéséhez szükséges
 
Az adatkezelés célja: a hozzájáruló nyilatkozatok kezelése az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése szempontjából szükséges (elszámoltathatóság elve), valamint kapcsolattartás.
 
Adatfeldolgozó:
 
Név: Bellozzo Kft.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: azonosítás, kapcsolattartás
Székhely: 1066 Budapest, Oktogon tér 1.
Email: bellozzo@bellozzo.hu
Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím): 1066 Budapest, Oktogon tér 1.
Adatfeldolgozási technológia: informatikai rendszerrel
 
 
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
 • Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon járul hozzá az adatok kezeléséhez, példálózó felsorolással élve az érintett elektronikusan a weboldalon, vagy papír alapon adja meg előzetes hozzájárulását az adatok kezeléséhez.
 • Adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatokat papír alapon vagy elektronikus úton tárolja és kezeli későbbi visszakereshetőség és bizonyíthatóság okán. A hozzájáruló nyilatkozatokat zártan kezeli az Adatkezelő.
 
Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, vagy ilyen jogviszony nem jött létre, akkor az érintett kérésére törlésig.
 

3 Cookie-k

 
Adatkezelő tekintettel a 2003. évi C. törvény 155.§ 4. bekezdésében foglaltaknak, miszerint „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű - az adatkezelés céljára is kiterjedő - tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni” a következő tájékoztatást adja az általa használt analitikai eszközökkel, azaz cookie-kkal (magyarul: süti) kapcsolatban.
 
Adatkezelő a következő cookie-kat használja, amelyek célját alább határozza meg:
 1. Feltétlenül szükséges cookie-k
  1. Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Ezen cookie-k elfogadása nélkül Adatkezelő nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által keresett információhoz a felhasználó hozzá fog jutni.
  2. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat az érintettől vagy olyan adatokat, amelyek marketing célokra használhatók fel.
  3. Feltétlenül szükséges cookie-k például a Teljesítmény cookie-k, amelyek információt gyűjtenek arról, hogy a weboldal megfelelően működik-e, működésében tapasztalhatóak-e hibák. Az esetleges hibák jelzésével az Adatkezelő segítségére vannak a weboldal tökéletesítéséhez, illetve jelzik, hogy melyek a weboldal legnépszerűbb részei.
 2. Funkcionális cookie-k
  1. Ezek a cookie-k biztosítják a weboldal érintett igényeire szabott következetes megjelenését, és megjegyzik az érintett által választott beállításokat (például: szín, betűméret, elrendezés).
 3. Célzott cookie-k
  1. A célzott cookie-k biztosítják azt, hogy a weboldalon megjelenő hirdetések igazodjanak az érintett érdeklődési köréhez. A weboldalon elsősorban az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó hirdetések találhatók és az érintett számára kedvezőbb ajánlatok elérésének megkönnyítését szolgálják.
 4. Harmadik fél által biztosított cookie-k
  1. Előfordulhat, hogy a weboldalon megjelenik olyan, harmadik fél – például egy közösségi oldal - által biztosított cookie, amely lehetővé teszi az adott tartalom megosztását vagy kedvelését, és amivel olyan információkat küld a harmadik fél számára, amiket az később arra használhat fel, hogy más weboldalakon is hirdetéseket jelenítsen meg az érintett számára.
 
A cookie továbbá segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.
 

3.1 Analitika, Facebook pixel (képpont)

 
Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) úgynevezett Facebook pixel (korábban konverziókövetési képpont) eszköz használatával JavaScript-kódot ágyaz be, amely üzenetet küld a Facebook-nak, amikor a felhasználó felkeresi az oldalt vagy végrehajt ott egy műveletet. Ez egyrészt az Adatkezelő reklámra fordított költségei megtérülésének értelmezését segíti, másrészt megkönnyíti, hogy olyan felhasználók számára jelenítse meg hirdetéseit, akiknél nagyobb valószínűségű a Facebook-on kívüli konverzió. A Facebook pixelt személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A Facebook pixel használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ.
 

3.2 Facebook remarketing

 
Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Facebook-ot használja. A Facebook remarketing kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ.
 

3.3 Google Adwords remarketing

 
Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Google Display Hálózat webhelyein böngésznek, és/vagy az Adatkezelőre, vagy az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezésre keresnek a Google rendszerében. A kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a http://support.google.com oldalon található bővebb információ.
 
Mindezek alapján, az Adatkezelő az analitikai rendszereket nem használja személyes adatok gyűjtésére.
 
Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani.
 
Mivel minden böngésző eltérő, a felhasználó egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit.
 
Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy elképzelhető, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tudnak használni a weboldalon, amennyiben úgy döntenek, hogy nem fogadják el a cookie-kat. 

4 Kik kezelik az adataimat?

 
Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.
 

5 Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?

 
Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.
 
Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha ha az adatkezelés jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen és önkéntesen hozzájárult) ÉS az adat az adatkezeléshez szükséges.
 

6 Milyen jogaim vannak?

 
Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.
 
Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban kerültek meghatározásra.
 

7 Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?

 
Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – az eszrevetel@fusionrt.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg.
Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján. Amennyiben együttes, közös adatkezelés történik, úgy az érintett bármely adatkezelőnél élhet jogaival.
 

8Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?

 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 
Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:
 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
E-mail: info@nmhh.hu
 
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.
 
Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
 

9 Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?

 
Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 
Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 
Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.
 
Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.
 
Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).
 

10 Egyéb információk

 
Adatkezelő kijelenti, hogy
 • a bejelentés-köteles adatkezelési tevékenységeket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba vetette, a vonatkozó hatósági határozatok számai:
 • a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot
 
Kelt: 2018. augusztus hó 31. nap
 
1 A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.
2 A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.
3 A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.
 

Bellozzo